TVOJE VLAST TĚ POTŘEBUJE! TEĎ!

Stejně tak, jako slavný plakát lorda Kitchenera vyzýval za první světové války britské občany, aby šli bojovat za svou vlast, která byla tehdy v zoufalé situaci, musíme nyní vyzvat všechny české občany, aby se zapojili do kampaně za zachování jejich práv a za bezpečnost jejich vlasti.
V minulých dvou číslech Střelecké revue jsme v každém úvodníku záměrně jen stroze a až poraženecky uvedli trudná fakta o situaci s evropskou směrnicí o zbraních, abychom jasně ukázali, že situace je zoufalá stejně jako ve zmíněné Británii za první světové války a především, abychom tím „natlakovali“ vůli vás občanů, jít odhodlaně bránit svá práva.
Pokud jste někdy v životě dočetli nějaký náš článek jen kousek pod úvod jako teď, tak nyní, prosím, udělejte výjimku a třeba i poprvé v životě si přečtěte tento článek – tuto výzvu, celou. Až pak se totiž budete moci objektivně rozhodnout, jestli něco uděláte a co konkrétního uděláte pro budoucnost svou a svých potomků.

Nejdříve krátký report o situaci se směrnicí formou nejčastějších dotazů a zopakování jejích nejbolestivějších dopadů

V jakém stavu je evropská směrnice o zbraních?

Směrnice vytvořená evropskou komisí byla 14. března 2017 odhlasována evropským parlamentem, následně schválena Radou EU a zveřejněna v Úředním věstníku EU. Účinnosti nabude 13. června 2017. V duchu demokracie „bruselského typu“ hlasování v europarlamentu probíhalo tak, že nejdříve se velmi promptně odhlasovalo, že o pozměňovacích návrzích českých europoslanců se vůbec hlasovat nebude a následně byla směrnice stejně promptně odhlasována jako celek.  

Od 13. června 2017 tedy začnou v ČR platit omezení ve směrnici obsažená?
Nikoli. Směrnice není přímo účinný předpis (nejedná se o nařízení), který by byl přímo závazný pro občany. Je závazná pro členské státy EU, které ji musí během 15 měsíců zavést (tzv. implementovat) do svého právního řádu. Pro občany ČR tedy bude stále směrodatný český zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu. Změny uvedené ve směrnici pro české občany nebudou platit, dokud je Česká republika nezavede do tohoto zákona.

O jaké změny, čili dopady na české občany se jedná?
Omezení obsažená v nové směrnici se zhruba dají rozdělit na dva okruhy:

Nové zákazy – nově zakázány mají být:
- samonabíjecí zbraně, vyrobené konverzí ze zbraní automatických, což je naprostá většina
pušek typu např. SA vz. 58, AK-47/AKM/AK-74, AR-15, UZI, PPŠ-41, Sa 26 a mnoho  
dalších,
- zásobníky nad 20 nábojů pro krátké zbraně a nad 10 nábojů pro dlouhé zbraně,
- samonabíjecí dlouhé zbraně, které se dají sklopením či zasunutím pažby zkrátit na méně než 60 cm.

Za porušení zákazů, např. už jen za vlastnictví zakázaného zásobníku má být odebráno povolení k držení zbraní – u nás zbrojní průkaz.  
Členské státy EU mohou (ale nemusí) umožnit u zákazů tzv. „grandfathering“, tj. kdo zakázanou zbraň má před nabytím účinnosti směrnice, může si je dále ponechat.
Vhledem k tomu, jak se situace s dodržováním vlastních pravidel a slibů zákonodárců v EU vyvíjí, však nedoporučujeme hledat v „grandfatheringu“ nějaký únik či dlouhodobou záchranu svého majetku.

Nová omezení – do kategorie C se nově zařazují:
- repliky historických zbraní, včetně předovek,
- znehodnocené zbraně,
- signální a poplašné zbraně (populární tzv. plynovky),
- expanzní zbraně vyrobené z ostrých (např. používané při historických rekonstrukcích) mají nově patřit do stejné kategorie, jako když byly ostré.

Na držitele těchto zbraní se tedy mají nově vztahovat veškeré povinnosti, které mají držitelé „ostrých“ zbraní, tj. kontrola trestního rejstříku, prokazování zdravotní způsobilosti, povinnost bezpečného uložení atp. Jedná se tedy o převedení dřívějších zbraní kat. D do kategorie C, čili
na zbrojní průkaz. Sice pak bude záležet na přesném vymezení a podmínkách v našem českém zákoně o zbraních, ale výsledek v praxi bude takový, že naprostá většina občanů toto akceptovat nebude, zaregistrovat tyto zbraně nepůjdou a tím se z nich stanou „nedovoleně ozbrojení“, čímž třeba u členů historických klubů skončí jejich oficiální veřejná činnost.      

Nyní nejčastější otazníky a prognózy na téma: jak se před evropskou směrnicí ochránit?

Jakým způsobem bude Česká republika tuto směrnici implementovat, a bude ji vůbec implementovat?

To záleží na politických rozhodnutích, která budou učiněna teprve v budoucnosti. Současná politická reprezentace je převážně nakloněna směrnici neimplementovat buď celou, nebo alespoň její problematické body. Otázkou je, jak to bude po blížících se volbách.

Jakým způsobem se může Česká republika proti směrnici bránit?
První možností je žaloba k Evropskému soudnímu dvoru, která se v současnosti připravuje. Její výsledek však vůbec nelze předvídat a soudní tahanice se potáhnou několik let.
Druhou možností je směrnici neimplementovat a úplně ignorovat. V takovém případě České republice hrozí sankce za neplnění závazků.
Třetí možností je implementace „po česku“, tedy vymyšlení způsobů, jak omezení obejít. To by ovšem bylo řešení pouze dočasné, protože za dva roky od konce implementační doby (tedy za 3 a čtvrt roku) se má směrnice znovu otvírat, a Evropská komise už teď ohlašuje, že bude navrhovat další zpřísnění. Takže touto směrnicí evropská regulace legálních zbraní nekončí, a jakýmikoliv ústupky nebo akceptováním směrnice se rozhodně „nevykoupíme“.

Jak vidno, výše uvedené tři způsoby „ochrany“ před směrnicí nejsou okamžité (do termínu implementace), nejsou příliš spolehlivé a vzhledem k plánům Evropské komise, už vůbec ne trvalé. Nejúčinnější a z hlediska vztahů s EU přitom politicky nejpřijatelnější je cesta přes změnu ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR, čili přes tzv. zakotvení zbraní do ústavy České republiky.

Změna ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR

Pokud se chce ČR vyhnout sankcím za neimplementaci směrnice a současně nechce s Evropskou unií hrát hru ve formě nějaké zákonné obezličky (již byl zaznamenán výraz „ošvejkování“), tak pro ČR nyní existuje zřejmě jedno jediné účinné a rychlé zákonné opatření, jak směrnici odmítnout. A to tímto způsobem.
Smlouva o fungování Evropské unie v článcích 4, 72 a 276 výslovně říká, že vnitřní bezpečnost státu zůstává výlučnou kompetencí členských států a ani Evropský soudní dvůr o těchto záležitostech nemůže rozhodovat. Smlouva o fungování EU je jednou ze zakládajících smluv EU, které nesmí být měněny bez souhlasu všech členských států (toto vše je možno „vygooglovat“ a ověřit dle klíčových slov). Záruku vnitřní bezpečnosti členského státu pak dále upevňuje ustanovení čl. 346, odst. 1,  pís. b) Lisabonské smlouvy.
Pokud by tedy bylo civilní držení zbraní učiněno součástí koncepce vnitřní bezpečnosti ČR, jak navrhuje poslanecký návrh změny ústavního zákona o bezpečnosti ČR, stalo by se podle Smlouvy o fungování EU záležitostí spadající do výlučné kompetence České republiky. Tím pádem zde máme ve smyslu EU práva legální opatření jak směrnici neimplementovat, a tím je změna ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR, která již prošla prvním čtením v poslanecké sněmovně.
Toto tzv. ústavní právo jako takové a samotné sice přímo nevyřeší všechna omezení obsažená ve směrnici (např. přesunutí zbraní kat. D do kat. C), ale je základním kamenem poslanecké koncepce jak směrnici odmítnout nebo se její účinnosti zcela vyhnout.  


Nakonec to nejdůležitější: K ČEMU VÁS NYNÍ VLAST POTŘEBUJE?

V Bruselu mají v podstatě hotovo a vše je tedy už jen na nás, čili stanovisko a postup České republiky je v rukou naší politické reprezentace. A to je právě určité naše riziko a historické trauma, které nás v rámci moderní historie již zasáhlo v letech 1938, 1948 a 1968, kdy se naši politici nepostavili za mezinárodní spravedlnost a tím se nepostavili zá zájmy vlastního národa. Aby se toto v roce rozhodně 2018 neopakovalo, potřebuje vlast vás občany nejvíce na to, abyste politikům s využitím všech legálních prostředků dali silně najevo, že jedinou přijatelnou cestou pro vás, je evropskou zbraňovou směrnici úplně odmítnout.
 
K dosažení těchto cílů musíme každý z nás udělat následující:  
- prvním a nejdůležitějším úkolem je co nejvíce šířit všemi prostředky tuto výzvu, aby se do kampaně zapojilo co nejvíce občanů a i tací, které zbraně nezajímají, a jde jim o obecné principy svobody a o zachování současné vysoké míry bezpečnosti v naší společnosti.
Tato výzva je také k dispozici v elektronické podobě na webech www.peticezbrane.cz, www.gunlex.cz a www.budpritom.cz

- podepište petici a šiřte všemi prostředky petiční archy iniciativy Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU, které si můžete stáhnout opět na www.peticezbrane.cz

- na webu poslanecké sněmovny www.psp.cz najdete mailové kontakty poslanců a také v rámci krajů jejich poslanecké kanceláře: napište poslancům osobní stručný mail, ve kterém je v nejvyšší míře slušnosti požádáte, aby se zúčastnili následujícího čtení (hlasování) o změně ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR a změnu ve prospěch zakotvení zbraní do ústavy podpořili (požadavek na účast při hlasování je z důvodu současné rozhádané politické situace před volbami, aby byla kvůli počtu poslanců sněmovna usnášení schopná)
 
- současně dejte najevo požadavek na následné úplné odmítnutí evropské směrnice o zbraních a jako důvody uveďte, co víte a cítíte: nespravedlivých zásah do vašich práv, do fungujícího osvědčeného systému zbrojního zákona ČR a do bezpečnosti ČR
 
- nakonec váženým poslancům sdělte, že jste součástí nemalé skupiny voličů (reálným odhadem přes 0,5 milionu ve zbraních a bezpečnosti zainteresovaných občanů), že jejich počínání budete sledovat a jako volič se budete v blížících se volbách rozhodovat dle jejich přístupu, přičemž i kdyby již do dalších voleb oni sami nekandidovali, budete dle jejich hlasování přistupovat k celé jejich politické straně

- výmluvy typu: jsem sice proti evropské směrnici, ale současně proti zakotvení zbraní do ústavy neakceptujte – jedná se pouze o zbavení se zodpovědnosti a líbivost jak před občany ČR, tak před pány z Bruselu, jelikož bez změny ústavy to prostě nepůjde…   

- nejúčinnějším způsobem jak dát najevo, že vám na jejich hlasování záleží, jsou osobní návštěvy poslanců v jejich regionálních kancelářích, protože svými požadavky a názory sdělenými osobně nejlépe dokážete, že vám na bezpečnosti ČR opravdu záleží a stojí vám za to, věnovat problému i svůj osobní volný čas. Dejme si každý za úkol alespoň jednoho poslance navštívit!  

- začněte poslanci těch nejméně „přesvědčených“ stran, které se ke změně ústavního zákona doposud stavěly neutrálně nebo byly přímo proti, co jsou především: TOP09, KDU-ČSL + Starostové a mnozí poslanci (ministři) z hnutí ANO

- sledujte stránky sdružení LEX www.gunlex.cz a výše uvedené Petice www.peticezbrane.cz, abyste byli v obraze ohledně aktuálního stavu a událostí

SITUACE JE OPRAVDU VÁŽNÁ
Žijeme v přelomové době, z hlediska boje proti zbraňové směrnici jdeme do finále a nyní musíme zabrat každý sám za sebe. Nikdo jiný to za nás neudělá – práva se nedávají, práva se jen berou. Nespoléhejte na to, že je nás hodně a že to „za mě určitě udělají ti ostatní, kteří také četli tuto výzvu“. Neudělají.

A když budete přesvědčovat lidi, které zbraně vůbec nezajímají, tak na ně apelujte zhoršením bezpečnosti a zvýšením kriminality, což jasně potvrzují fakta ze zemí, kde legální vlastnictví zbraní silně omezili již dříve. O bezpečnost žití nám všem slušným lidem jde přeci nejvíce a zbavit nás možnosti se účinně legálně bránit, zvláště nyní za zhoršující se mezinárodní bezpečnostní situace, je od evropské komise naprosto šílený hazard. Nenechte se odradit třeba jen tím, že něco dělat je zbytečné, že politici si to stejně udělají, jak chtějí a že to stejně nezvládneme. Nezvládneme to zcela určitě, když proto nic neuděláme, ale máme velkou šanci vyhrát, když co nejvíce občanů ČR poslechne tuto výzvu.
VAŠE VLAST VÁS NYNÍ POTŘEBUJE!

Jaroslav Pekařík

Autor: redakce, Jaroslav Pekařík
Publikováno: 16.6.2017 11:01:46
Kategorie: Právě vyšlo
Zobrazeno: 7380x